Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Ludiek, training in de ouderenzorg, hierna te noemen als Ludiek, is in de persoon van Hilleken Lucassen lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkeling en Opleiden Devel hub
1.2 Alle opdrachten die door Ludiek worden aangenomen, worden uitgevoerd met inachtneming van de beroepscode van Devel hub zie: www.develhub.nl.
1.3 Opdrachten die in strijd zijn met de beroepscode worden niet aangenomen of gestaakt indien verdere uitvoering leidt tot conflicten met de beroepscode.
1.4 Indien een opdrachtgever van mening is dat Ludiek niet conform de beroepscode handelt of heeft gehandeld, kan een klacht worden ingediend bij de Raad van Toezicht van Devel hub (Groenekanseweg 85,3737AC Groenekan ).

2. Opdrachtaanvaarding
2.1 Een opdracht komt tot stand op basis van een mondeling of telefonisch intakegesprek.
2.2 Naar aanleiding van het intakegesprek verstrekt Ludiek (bij voorkeur digitaal) een schriftelijke offerte aan de opdrachtgever. In de offerte zijn relevante condities opgenomen, zoals de voorgenomen inhoud van de uitvoeringsopdracht, de duur, de kosten, het aantal deelnemers, les- en werkmaterialen, de rol van betrokkenen, de wijze waarop deelnemers worden geïnformeerd, eventuele uitvoeringsdata en –locatie(s), wijze van evaluatie en nazorg, etc.
2.3 Eventuele wijzigingen op de offerte worden door de opdrachtgever doorgegeven aan Ludiek of de bij de offerte horende opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en geretourneerd. Een digitale retournering van de offerte en/of een mondelinge toezegging van de opdrachtgever geldt ook als een akkoordverklaring.

3. Wijziging en voortijdige beëindiging van een opdracht
3.1 Indien er zich tijdens de uitvoering van een opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke uitvoeringsovereenkomst afbreuk (kunnen) doen, vindt er overleg plaats tussen Ludiek en de opdrachtgever. Zo nodig worden nieuwe afspraken gemaakt, die (bij voorkeur digitaal) schriftelijk worden bevestigd.
3.2 De opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde (desgevraagd schriftelijke) informatie op te vragen bij Ludiek over de voortgang van een opdracht, hetgeen daarop zal worden verstrekt.
3.3 Indien het niet mogelijk is om naar aanleiding van voorkomende feiten of omstandigheden uitvoering van een opdracht voort te zetten, hebben zowel de opdrachtgever als Ludiek het recht om een opdracht voortijdig te beëindigen. Ludiek behoudt zich het recht voor om een compensatieregeling te treffen met de opdrachtgever in geval van aantoonbare inkomstenderving vanwege voortijdige beëindiging van een opdracht.
3.4 Ludiek is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

4. Annulering van een opdracht
4.1 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot acht weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht.
4.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever worden tot vier weken voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventueel gemaakte voorbereidings- en/of ontwikkelingskosten en kosten aan derden.
4.3 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen vier weken en een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum worden 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.4. Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever tussen een week voorafgaande aan de overeengekomen uitvoeringsdatum en de uitvoeringsdatum zelf worden alle overeengekomen kosten in rekening gebracht.
4.5 In geval van onvoorziene omstandigheden hebben zowel de opdrachtgever als Ludiek het recht om, in goed overleg, een opdracht te verplaatsen naar een andere datum. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Ludiek bovendien te allen tijde het recht om uitvoering van een opdracht te laten overnemen door derden.
4.6 Ludiek is in geval van aantoonbare overmacht nooit aan enige schadevergoeding gehouden.

5. Uitvoering van een opdracht met en/of door derden
5.1 Het betrekken van derden bij uitvoering van een opdracht geschiedt in alle gevallen in overleg met de opdrachtgever.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 De kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet BTW-plichtig en brengt BTW dan ook niet aan opdrachtgever in rekening, tenzij van toepassing in situaties door de Belastingdienst opgelegd.
6.2 Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan.
6.3 Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Bovendien kan Ludiek zonodig aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten, ten hoogte van 10% van het te incasseren bedrag.

7. Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de training zijn gebruikt, zijn en blijven het eigendom van Ludiek. Openbaarmaking kan der halve alleen geschieden na verkregen toestemming van Ludiek.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van 7 van toepassing.

8. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
8.1 Van Ludiek mag worden verwacht dat in relatie tot de opdracht, de opdrachtgever en de organisatie die de opdrachtgever vertegenwoordigd, met grote zorgvuldigheid wordt omgegaan met rechtstreeks gegeven vertrouwelijke informatie of met informatie waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.
8.2 Ludiek garandeert tegenover de opdrachtgever dat de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd. Deelnemers worden door Ludiek zorgvuldig geïnformeerd over mogelijke risico’s die deelname met zich meebrengt en, indien relevant, wordt een uitgebreide veiligheidsinstructie gegeven. Indien deelnemers zich hier niet naar gedragen, aanvaard Ludiek geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade.

9. Klachten en geschillen
9.1 Ludiek ziet feedback als een belangrijk middel om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Ludiek staat dan ook zeer open voor op- en aanmerkingen over de door geleverde diensten. Mocht er aanleiding zijn om een klacht in te dienen, dan hanteert Ludiek daarvoor de volgende procedure:
Klachten over de diensten die Ludiek levert (zowel inhoudelijk, organisatorisch als administratief) bespreekt u in eerste instantie mondeling.
Gaat het om een klacht over een door Ludiek in te zetten trainer, bespreekt u die klacht in eerste met de persoon zelf en informeert u Ludiek daarover.
Mocht dit voor u een onbevredigend resultaat hebben, dan dient u schriftelijk of per e-mail een formele klacht in bij Ludiek.
Op schriftelijke klachten wordt binnen een periode van twee weken na ontvangst gereageerd. In samenspraak met de klager wordt aansluitend, binnen een periode van vier weken en binnen de gegeven kaders van de Algemene Voorwaarden, naar een oplossing gezocht.
Indien de afhandeling van de klacht langere tijd nodig heeft in verband met onderzoek, wordt de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijnen op de hoogte gesteld. Hierbij wordt het uitstel toegelicht en bovendien wordt een indicatie gegeven van wanneer Ludiek verwacht uitsluitsel te kunnen geven.  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen en/of beroep aan te tekenen tegen een geboden oplossing bij de Raad van Toezicht van de Devel hub (zie ook 1.4). Na hoor- en wederhoor doet de Raad van Toezicht een uitspraak. Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend via het College van Beroep van de Devel hub De daarop volgende uitspraak is bindend voor Ludiek. Klachten schorten eventuele betalingsverplichtingen niet op.
Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en gedocumenteerd.
Klachtgegevens worden voor de duur van vijf jaar bewaard, waarbij het vertrouwelijke karakter onverminderd van kracht blijft.
9.2 Van een geschil is sprake indien een van de partijen dit in een aangetekend schrijven aan de wederpartij stelt. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de opdrachtbevestiging waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist binnen het vestigingsgebied van Ludiek door een bevoegd burgerlijke rechter, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

Ludiek is lid van Devel hub

Ingeschreven in het Centraal register Kort Beroepsonderwijs (CrKBO)